A-Kaabel


 

Hea äritava

A-Kaabel OÜ hea äritava

A-Kaabel OÜ eesmärk on olla hea mainega kvaliteetset tööd ja kaupa pakkuv tugev- ja nõrkvoolutöid pakkuv ettevõte, kelle koduturuks on Eesti Vabariik ja arengusuund on Põhjamaad ja Baltikum. A-Kaabel OÜ missiooniks on tugev- ja nõrkvoolutööde teostajate seas kultuurse, vastutustundliku ja kvaliteeti väärtustava mõtteviisi edendamine.

A-Kaabel OÜ jaoks on oluline meie põhiväärtuste ja eeskujuliku äritegevuse põhimõtete igapäevane järgimine.

 

Meie põhiväärtused

 • innovaatilisus – oleme avatud uuenduslikele ja kaasaegsetele lahendustele;
 • ausus – oleme avatud ja siirad, ega moonuta tõde;
 • hoolivus – oleme sõbralikud, abivalmid ja avatud lahendustele;
 • usaldusväärsus – peame kinni oma lubadustest ja kohaldatavatest reeglitest;
 • keskkonnahoolivus – oleme hoolivad meid ümbritsevast keskkonnast ja kasutame loodusressursse säästlikult.

Hea äritava eesmärgiks on koondada ning kirjeldada olulisemad põhimõtted, millest lähtuvalt meie töötajad ja koostööpartnerid on kohustatud oma tegevuses juhinduma. Hea äritava moodustab osa meie pikaajalisest äristrateegiast. Me eeldame igas olukorras oma töötajatelt ja koostööpartneritelt ausat, eetilist ning seadusekuulekat käitumist. Oma tegevuses juhindume ning meie hea äritava on koostatud juhindudes siseriiklikest ning rahvusvahelistest suunistest ja põhimõtetest, sealhulgas Finantsinspektsiooni Hea Ühingujuhtimise tavast ja OECD juhistest rahvusvahelistele ettevõtetele, samuti ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtetest.

EESKUJULIKU ÄRITEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Me lähtume oma tegevuses järgmistest põhimõtetest, mis kehtivad meie töötajatele ja juhatuse liikmetele. Samuti on põhimõtete järgimine kohustuslik kõigile meie koostööpartneritele ning on koostöö tegemise eelduseks, sh võib põhimõtete eiramine olla koostööpartneritega koostöö lõpetamise aluseks.

Eetilisus ja õiguskuulekus

 • Oma tegevuses lähtume seadusest ja muudest kehtivatest õigusaktidest ning vastavale tegutsemisalale kohalduvatest tavadest ja praktikast.
 • Juhul, kui käesolevates põhimõtetes või omavahelistes muudes kokkulepetes sisaldub erinevusi muude kohalduvate õigusaktidega, juhindutakse oma tegevuses rangematest nõuetest.
 • Meie töötajad ja koostööpartnerid käituvad oma tegevuses eetilisel, õiglasel ja professionaalsel viisil.
 • Koostööpartner kohaldab käesolevaid põhimõtteid samuti oma kõikides ärisuhetes ja nõuab, et ka tema koostööpartnerid järgiksid samu põhimõtteid.

Huvide konflikt

 • Töötajad ja koostööpartnerid käituvad usaldusväärselt ning väldivad olukordi, kus nende isiklikud huvid otseselt või kaudselt oleksid vastuolus meie huvidega või kus nad ei saa tegutseda meie huvisid arvestades.
 • Koostööpartnerid ja töötajad teavitavad koheselt ettevõtte pädevaid isikuid taolistest olukordadest, kus huvide konflikt on tekkinud või kus on oht, et see võib tekkida.

Korruptsioonikeeld ja rahapesu tõkestamine

 • Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid rakendavad nulltolerantsi korruptsiooni kõikide vormide suhtes, sh altkäemaksu pettuste või mis tahes muude keelatud äripraktikate suhtes ning järgivad seda kõigis oma tegevustes. Oma mis tahes tegevuses ei tohi kasutada positsiooni kasu saamiseks või kellelegi kolmandale isikule ebaõiglase eelise andmiseks ega teha mis tahes muid teeneid.
 • Omavahelistes suhetes on kingituste tegemise, vastuvõtmise ja vastastikkuse võõrustamise eesmärk vaid hea tahe ja sõbralike töösuhete kujundamine, mitte kellegi mõjutamine eelistavaks käitumiseks või tegevuseks. Kingituste tegemisel, vastuvõtmisel ja võõrustamisel tuleb lähtuda kehtivatest seadusandlustest ja ettevõttesisestest täpsematest sellekohastest regulatsioonidest ning vältida igal viisil olukordi, kus seda võiks tõlgendada mis tahes ebaseadusliku tegevusena. Kingituste ja võõrustamise sobilikkuse kahtluse korral tuleb töötajatel alati pidada nõu otsese juhiga ja pigem eelistada kingituse või võõrustamise mitte tegemist ning vastuvõtmist. Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid on kindlalt vastu kõigile rahapesu vormidele ja kohaldavad kõiki meetmeid ennetamaks, et finantstehinguid ei kasutataks rahapesuks.

Konfidentsiaalsus ja siseteabe käsitlemine

 • Konfidentsiaalse teabena ehk ärisaladusena mõistavad ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid teavet, mis ei ole kogumis või üksikosade täpses paigutuses üldteada või kergesti kättesaadav nende ringkondade isikutele, kes tavaliselt kõnealust laadi teabega tegelevad. Samuti teavet, millel on kaubanduslik väärtus oma salajasuse tõttu ja teavet mille üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaoludest lähtuvalt ette võtnud vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas.
 • Konkurentidega suheldes hoiduvad nii ettevõtte töötajad kui koostööpartnerid konfidentsiaalse sisuga teabe arutamisest ning ei kasuta konkurentide ärisaladuste või muu konfidentsiaalse teabe teadasaamiseks lubamatuid vahendeid või võtteid.
 • Koostööpartnerid ja töötajad on kohustatud hoidma ja edastama salajast teavet turvaliselt ning salajasena ega tohi neile teatavaks saanud siseteavet väär kasutada. Salajasena käsitletakse ettevõtte ärisaladusi ja muud kaitstud teavet ettevõtte tegevuse, tehnoloogia, vahendite, finantsolukorra, lepingute, klientide, tarnijate, koostööpartnerite või hinnapoliitika kohta. Ettevõte on sellega seonduvalt kehtestanud töötajatele kohustuslikud sisereeglid.
 • Koostööpartnerid kohustuvad järgima nõudeid siseteabe hoidmise ja avaldamise ning siseteabe alusel tehnigute tegemise kohta.Koostööpartnerid tagavad, et oma kõikides lepingulistes suhetes on ettevõtte salajase teabe hoidmine hõlmatud konfidentsiaalsuskohustusega ning vastav kohustus kohaldub ka kõigile tema töötajatele ja koostööpartneritele.

Vaba konkurentsi toetamine

 • Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid toetavad alati ja igakülgselt oma tegevuses vaba ja ausat konkurentsi, välistades äritegevuses vaba konkurentsi takistamise, piiramise ja kahjustamise.
 • Koostööpartnerid ja töötajad käituvad kooskõlas konkurentsieeskirjadega ning ei sõlmi ebaseaduslikke kokkuleppeid ega tegutse kellegagi kooskõlastatult viisil, mis kahjustaks ausat konkurentsi.

Sotsiaalne vastutus

 • Oma tegevuses kohtlevad ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid kõiki isikuid võrdselt ning järgivad rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi.
 • Ühtki gruppi ega üksikisikut ei diskrimineerita mis tahes põhjusel, seal hulgas soo, vanuse, rassi, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, etnilise päritolu, puude, poliitiliste tõekspidamiste, ühingusse kuulumise või usuliste tõekspidamiste pärast.
 • Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid toetavad igati töötajate isiklikku ja tööalast arengut, tagades töötingimuste vastavuse kohalike õigusaktidega ning võimaldades neile ohutut ja tervislikku töökeskkonda.

Keskkonnateadlikkus

 • Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid on oma tegevuses keskkonnasäästlikud ja lähtuvad alati püüdest mitte kahjustada keskkonda.
 • Ettevõtte töötajad ja koostööpartnerid peavad oma tegevuses oluliseks ja toetavad taaskasutust, säästlikke tarbimisharjumisi, sh elektri, vee, kütte kokkuhoidmist ning samuti rakendatakse oma tegevuses ümbritseva keskkonna igakülgset hoidmist.

Hea äritava põhimõtete jõustamine

Kõik ettevõtte töötajad kohustuvad siintoodud põhimõtetega tutvuma ja neid oma tegevuses järgima. Ettevõtte töötajad vastutavad selle eest, et nad on põhimõtetega tutvunud ja käituvad neile vastavalt ning teevad ettevõtte nimel koostööd vaid selliste koostööpartneritega, kes tunnustavad siintoodud põhimõtteid. Põhimõtete rikkumine võib seaduses lubatud ulatuses tuua kaasa töölepingu lõpetamise.

Hea äritava avalikustatakse A-Kaabel OÜ kodulehel www.akaabel.ee, allkirjastatakse lepingute lisana ja see on täitmiseks kohustuslik kõigile A-Kaabel OÜ töötajatele ja koostööpartneritele. A-Kaabel OÜ koostööpartnerid tagavad, et nende tegevus on vastavuses siinkohal käsitletud põhimõtetega ning kannavad hoolt, et nende töötajaid on teavitatud põhimõtetega kaasnevatest õigustest ja kohustustest. A-Kaabel OÜ-l on õigus kontrollida koostööpartnerite või nende koostööpartnerite vastavust esitatud põhimõtetele, mis võib muu hulgas tähendada asjakohaste dokumentide esitamise palvet või kohapealset auditeerimist enne või pärast omavahelise koostöö alustamist.

Käesoleva hea äritava põhimõtete eiramist võidakse lugeda koostööpartneri poolseks oluliseks rikkumiseks. Rikkumise tuvastamisel võib ettevõte paluda koostööpartneril teha oma tegevuses korrektuure või täpsustusi, olulise rikkumise korral on ettevõttel õigus üle vaadata omavahelised lepingulised suhted, mille tagajärjeks võib olla lepinguliste suhete lõpetamine.

Inimesed

JUHATUSE LIIGE

ANTS REHE